Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:52

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

życie

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Autor niniejszej książki w jednej z wcześniejszych prac: "[…] życie należy traktować jako proces. Proces ten zachodzi w specjalnym odwracalnym układzie reakcji, który w danych warunkach jest niestabilny termodynamicznie i który stan ten utrzymuje za cenę samorzutnego pobierania materiałów odżywczych i energii". Podstawy życia Ganti, Tibor 83-214-0487-1:36

31.07.2008
W naturze wszystkich gatunków biologicznych leży beztroskie rozmnażanie się i rozprzestrzenianie się aż do chwili, kiedy środowisko zaczyna odpłacać pięknym za nadobne. Owo sprzężenie zwrotne daje o sobie znać poprzez epidemie, klęski głodu, wojny czy walkę o malejące zasoby naturalne, a zjawiska te nasilają się dopóty, dopóki nie zmniejszy się presja na środowisko. Dodajmy do tej listy jeszcze jedno sprzężenie zwrotne, możliwe tylko w przypadku Homo sapiens, które mogłoby osłabić efekt wszystkich pozostałych, mianowicie „świadomą powściągliwość”. Przyszłość życia Wilson, Edward O. 9788372983329:108

20.09.2008
… mianuje ona p r z y p a d e k siłą sprawczą życia i wszechświata, ergo rzeczywistosci, z czym niejednemu racjonaliście pogodzić się jest równie trudno jak ateiście z fideistyczną ideologią kreacjonizmu. Mitologia świata bez klamek Łysiak, Waldemar 9788360297278:182

07.12.2008
Obecnie wiemy, że w organizmach żywych nie ma niczego, co nie podlegałoby prawom chemii i fizyki. Chemia istot żywych ma jednak swoisty charakter. Po pierwsze opiera się wyłącznie na związkach węgla, toteż ich badanie nazywa się chemią organiczną. Po drugie, zleży od reakcji przebiegających prawie wyłącznie w w roztworach wodnych i w stosunkowo wąskim zakresie temperatur spotykanych na Ziemi. Po trzecie, jest ogromnie złożona: nawet najprostsza komórka jest znacznie bardziej skomplikowana pod względem chemicznym niż jakikolwiek inny znany układ chemiczny. Po czwarte, jest zdominowana przez ogromne cząsteczki polimerowe, będące łańcuchami kolejno połączonych podjednostek. Unikatowe właściwości tych polimerów umożliwiają komórkom i organizmom wzrost, rozmnażanie i dokonywanie tego wszystkiego, co jest charakterystyczne dla życia. Na koniec, podlega ścisłej kontroli: komórki wykształciły różnorodne mechanizmy, aby zapewnić zachodzenie wszystkich ich reakcji chemicznych we właściwym miejscu i czasie. Podstawy biologii komórki I Alberts, Bruce; Bray, Dennis; Hopkin, Karen; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter 9788301144685:39

09.07.2009
Nic tak nie uczy, jak życie w krajach, gdzie ani pieniądze, ani nazwisko nie mogą wystarczyć, gdzie stanowisko można wyrobić sobie wyłącznie własną pracą. Na nieludzkiej ziemi Czapski, Józef 830702092:111

23.04.2011
Przez życie biologiczne będziemy rozumieć połączenie otwartości systemu z samorozwojem, czyli zdolnością do odbudowy względnie rozbudowy własnej struktury za pomocą własnego substratu, czego szczególnym przypadkiem jest rozmnażanie się. Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:148

19.05.2013
Cytowani w poprzednim rozdziale M. Eigen i R. Winkler piszą: „Wszystko, co dzieje się w naszym świecie, podobne jest do wielkiej gry, ustalone zaś w niej są z góry jedynie reguły gry. I tylko one dostępne są obiektywnemu poznaniu… Elementami gry są przypadek i reguła… Dopiero przy dużej liczbie poszczególnych zdarzeń zanika przypadkowość i podpada pod kontrolę statystycznego prawa”. Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:202

19.05.2013
Otóż walka w obrębie społeczeństwa ludzkiego jest wynikiem tego powszechnego prawa. Walczą ze sobą i tępią się nawzajem rasy. Walczą narody, walczą wyznawcy odmiennych religii, walczą „klasy”, a nawet walczyły i współzawodniczyły ze sobą rody. Wreszcie walczą i współzawodniczą ze sobą jednostki, należące do jednej i tej samej klasy, a nawet jednego i tego samego zawodu.
Walczą o bogactwo, o władzę, o miłość, o sławę, o honor.
Kartki z więzienia. Testament polityczny Eligiusza Niewiadomskiego. Niewiadomski, Eligiusz 9788364037023:81

18.01.2014
Ewangelia według św. Jana zaczyna się tak: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo […] w Nim było życie”. Niektórzy uczeni sugestywnie zestawiali ten wers ze współczesnym naukowym poglądem na ewolucję organiczną: na początku było jeśli nie słowo, to przynajmniej sekwencja zakodowanej informacji pewnego rodzaju. W porządku. Jeśli jednak szukasz zestawienia sugestywnego na szerszą skalę, nie zatrzymuj się w tym miejscu, ponieważ biblijne „Słowo” ma głębsze znaczenie. Jest to tłumaczenie greckiego logos, co można rzeczywiście rozumieć jako „słowo”, ale ma ono również wiele znaczeń, łącznie z „myślą”. Można by więc powiedzieć, kiedy już zaistniała samoodtwarzająca się informacja genetyczna, linia rozumowania, ten logiczny łańcuch, został wprawiony w ruch. Zaczęło się trwające przez kilka miliardów lat ćwiczenie w teorii gier. NONZERO, Logika ludzkiego przeznaczenia Wright, Robert 9788374690287:369

24.01.2014
Wirusy są trochę dziwne, niezupełnie żywe, ale bynajmniej nie martwe.

Viruses are a little weird, not quite living but by no means dead.

The Body Bryson, Bill 9780552779906:39

13.11.2020