Wygenerowano:
24.05.2021
07:04:37

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

ortogonalność

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Niewątpliwie znaczne pogorszenie u człowieka ochronnej dla płuc roli krtani nie mogło, przynajmniej w chwili powstawania tej adaptacji, zmniejszać w ogólnym bilansie fitness osobników. Wynika stąd, że niewątpliwe zmniejszanie fitness wskutek śmiertelnych zakrztuszeń musiało być z nawiązką kompensowane przez inne skutki tej adaptacji, tak by w sumie adaptacja przynosiła zysk dla fitness. W przeciwnym przypadku adaptacja ta nie mogłaby postępować. [pojęcie fitness autorzy tego cytatu definiują jako miarę skuteczności przeżycia osobnika] Homo przypadkiem sapiens Fijałkowski, Konrad; Bielicki, Tadeusz 9788301156329:196

09.03.2010
„Rozważania wyrastające z teorii MF pozwalają także ujrzeć w nowej perspektywie pewną starą koncepcję zawartą w wielu religiach i systemach filozoficznych, według której człowiek jest z natury swej istotą dwoistą, niejako utkaną z dwu różnych materiałów. Idea ta wyrażana jest bardzo rozmaicie, na przykład jako przeciwstawienia: ciało- dusza, pierwiastek zwierzęcy -pierwiastek boski, zło – dobro, porządek naturalny- porządek moralny, natura – kultura, namiętność – rozum, pokusy – sumienie, egoizm- altruizm, id- superego. Nie usiłujemy tu oczywiście twierdzić, że wszystkie te dychotomie mają identyczną lub choćby bliską sobie treść. A jednak można, jak się wydaje, doszukać się w nich pewnego wspólnego mianownika. Jest nim mianowicie myśl, że w strukturze jednostki ludzkiej widoczna jest pewna rzeczywista dwoistość, dwubiegunowość i że dwa elementy tworzące ową dwubiegunowość są wzajemnie antagonistyczne, przeciwstawne sobie raczej niż harmonijnie zgodne. Otóż socjobiologiczna interpretacja zachowań ludzkich prowadzi w efekcie – i chyba nieoczekiwanie dla jej propagatorów – do podobnej, dualistycznej i wewnętrznie „rozdartej” wizji człowieka. Ukazuje ona bowiem jednostkę ludzką jako pole permanentnych zmagań między dwiema przeciwstawnymi siłami: między zaprogramowaniem genetycznym, popychającym jednostkę wyłącznie w kierunku zachowań maksymalizujących fitness inkluzywną, a zaprogramowaniem kulturowym, które często popychają ją w kierunku zachowań przeciwnych. (Gdzieś na styku owych dwóch sprzecznych zaprogramowań leży zagadkowa strefa „ziemi niczyjej”: strefa indywidualnejw3olności wyboru). Ów konflikt, dodajmy jest nieusuwalny, jest on gatunkową osobliwością człowieka, jego cechą konstruktywną, immanentną właściwością ludzkiej kondycji. Homo przypadkiem sapiens Fijałkowski, Konrad; Bielicki, Tadeusz 9788301156329:255

30.07.2010
człowiek w grupie ludzkiej występuje w podwójnej roli, na dwu różnych systemowych poziomach hierarchicznych: jako indywidualny osobnik biologiczny i jako element systemu. Homo przypadkiem sapiens Fijałkowski, Konrad; Bielicki, Tadeusz 9788301156329:257

30.07.2010