Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:07

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Fizyka Życia

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Nauka zajmująca się badaniem natury i właściwości obiektów żywych (obiektów przyswajających zasoby i reprodukujących się) oraz systemów, które tworzą.
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
za wszystko, co dobre, trzeba zapłacić, i pod tym względem zasady aerodynamiki nie różnią się od zasad życia. Na uśpionych lotniskach… 22 czerwca 1941 roku Sołonin, Mark 9788375102581:28

20.12.2009
Chociaż marksizm w swych początkach był wrogiem ignorancji i przesądów, przestał nim być o tyle, o ile stał się dogmatyczny. Obecnie zagrażają mu poważnie ustalenia socjobiologii człowieka [fizyki życia – przyp. JF]. Tradycyjna religia nie jest nimi zagrożona. O naturze ludzkiej Wilson, Edward O. 83-06-01451-0:231

24.12.2009
że nauka nie udziela porad życiowych i nie ma żadnego wpływu na rozstrzyganie sporów moralnych. To politycy, prawnicy, filozofowie i wreszcie wszyscy obywatele muszą zadecydować, jaki model społeczeństwa pragną stworzyć.

science does not tell us how to live: that it has nothing to contribute on moral issues. It is the politicians, lawyers, philosophers and finally all citizens who have to decide what sort of society we will live in.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:189

26.01.2010
Po pierwsze, świat nasz nie został zbudowany na zasadzie zdroworozsądkowej. Oznacza to, że "naturalne" myślenie - zwykły, codzienny zdrowy rozsądek - nigdy nie pozwoli zrozumieć charakteru nauki. Jej pojęcia są, z małymi wyjątkami, antyintuicyjne: nie mogą zostać sformułowane wskutek prostego badania zjawiska i pozostają często poza codziennym doświadczeniem. Po drugie, uprawnienie nauki wymaga świadomości pułapek, które stwarza "naturalne" myślenie. Zdrowy rozsądek popełnia błędy, gdy stosuje się go w celu rozwiązania zagadnień wymagających rygoru i ilościowego myślenia, toteż teorie laików są wysoce niepewne.

Firstly, the world just is not constructed on a common-sensical basis. This means that 'natural' thinking - ordinary, day-to-day common sense - will never give an understanding about the nature of science. Scientific ideas are, with rare exceptions, counter-intuitive: they cannot be acquired by simple inspection of phenomena and are often outside everyday experience. Secondly, doing science requires a conscious awareness of the pitfalls of 'natural' thinking. For common sense is prone to error when applied to problems requiring rigorous and quantitative thinking; lay theories are highly unreliable.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:11

26.01.2010
Zasadnicze cechy nauki najłatwiej przedstawić na przykładzie fizyki. Próbuje ona wyjaśnić nam zjawiska natury - świata, w których żyjemy. Tłumaczy ogromną różnorodność zjawisk - ruch wszystkich obiektów, naturę świata i dźwięku, ciepła i elektryczności, elementarną strukturę rzeczy - za pomocą możliwie najmniejszej ilości zasad. Kontynuuje surowe teorie, które muszą zarówno przejść testy zmierzające do ich potwierdzenia, jak i odeprzeć próby zanegowania. Teoriom stawia się również konieczny wymóg, by były zdolne do modyfikacji lub nawet odrzucenia, jeśli wskażą na to dowody. W procesie tym wszystkie zjawiska muszą być postrzegane przez niezależnych obserwatorów, ponieważ wiedza naukowa jest wiedzą społeczną.

Physics is probably a good way of showing what is meant by science: it tries to provide an explanation of nature - the world we live in - at the most fundamental level. It aims to find explanations for an enormous variety of phenomena - the movement of all objects; the nature of light and sound, heat and electricity; the fundamental constitution of matter - in terms of as few principles as possible. Rigorous theories are constructed which explain observed phenomena, and these theories must be capable of being tested by both confirmation and attempts to falsify them. It is also an absolute requirement that theories must be capable of modification, or even abandonment, when evidence demands it. In this process, all the phenomena must be capable of observation by independent observers, for scientific knowledge is public knowledge.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:14

26.01.2010
Dla niektórych ludzi nauka jest zbyt niewygodna, by mogli żyć w kręgu jej oddziaływania. Nie oferuje żadnej nadziei na życie po życiu, nie toleruje zabiegów magicznych i nie radzi nam, jak postępować.

Science can be quite uncomfortable to live with - at least for some people. It offers no hope for an afterlife, it tolerates no magic and it doesn't tell us how to live.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:13

26.01.2010
Ludzie mówią, że bieda jest zła, ale w rzeczywistości jest dobra. Im ludzie są biedniejsi, tym silniejsze są rewolucyjne nastroje. Wizja powszechnego bogactwa jest koszmarem (…). Nadwyżka kalorii sprawi, że ludzie będą mieli dwie głowy i cztery nogi. Mao Jung Chang 9788373594425:410

06.10.2010
… podzieliłem się z nim doświadczeniami zebranymi w czasie ostatnich dwóch dni. Zwróciłem jego uwagę na fakt, że prawdy o świecie trzeba szukać w całkiem innym kierunku. Należy usunąć kurtynę pozorów. Według łotra Wiśniewski-Snerg, Adam 9788374537155:91_2

16.02.2011
Zresztą to znana prawidłowość: im dalej od frontu, tym więcej optymizmu. 1941 - Pogrom pancerny Bieszanow, Władimir 9788311115309:364

05.04.2011
To uświadomiło mi, że musi istnieć pewna ogólna nauka… i że tę naukę należy nazwać „uniwersalną matematyką”. Kartezjusz Robson, Dave; Garratt, Chris 9788387626006:88

24.11.2011
W trakcie stuleci, które nastały po tym, jak Kartezjusz zaczął snuć swoje rozmyślania, ludzie byli raczej niezdolni do zapanowała nad swymi gwałtownymi i niszczycielskimi namiętnościami. Co więcej, stosowali rozum i naukę nie tylko po to, by panowały nad tymi namiętnościami, ale i po to, by im służyły. Kartezjusz Robson, Dave; Garratt, Chris 9788387626006:155

24.11.2011
Gdy spojrzymy na mapę świata, gdzie zaznaczono produkcję lub dochód na mieszkańca, okaże się, że bogate kraje leżą w strefach umiarkowanych, zwłaszcza na półkuli północnej, ubogie zaś w tropikach i strefach podzwrotnikowych. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:23

11.02.2012
Nawet wysoki poziom opanowania nauk podstawowych nie pozwala na określenie, wyliczenie, a nawet zgadnięcie wielu zjawisk i procesów, takich na przykład, jak: stabilność, sterowalność, drgania aeroelastyczne… Nowaja chronołogija katastrofy Sołonin, Mark 9785699450220:52

26.02.2012
Muszę przyznać, że ludziom wykształconym polityka zajmuje, proporcjonalnie, stanowczo za dużo czasu. Są nią przesiąknięte wszystkie czasopisma i gazety, chociaż wiele omawianych w nich spraw ma charakter bardzo ulotny i krótkotrwały. Oczywiście, wszędzie na świecie są ludzie, nie tylko pisarze, którzy zajmują się sprawami wyższego rzędu, ale zawsze mają oni skromną publiczność, a czasem wydają się wręcz jakąś grupą dziwaków z obrzeży życia. Tymczasem prawda jest taka, że wyższych kwestii duchowych i czegoś tak diabelnie błahego jak polityka nie da się w ogóle porównać. Różnicę jeszcze bardziej uwypuklają fundamentalne problemy życia i śmierci, których współczesna ludzkość nie jest już zdolna poruszać. Ludzie gotowi są napychać sobie głowy czymkolwiek i rozmawiać na każdy temat, byle tylko nie dopuścić do siebie rozmyślań na ten najważniejszy. Jest to przyczyna postępującej małostkowości naszego społeczeństwa, tego, że skupia się ono na sprawach drobnych i nieistotnych. Sołżenicyn. Dusza na wygnaniu. Pearce, Joseph 9788373371408:239

15.05.2012
Każdy mąż stanu powinien rzeczom, których tłumy nie mogą ścierpieć, a których istnienia dla dobra narodu nie da się wyrugować, nadawać nowe nazwy i dbać, by były popularne lub przynajmniej obojętne. Moc słów jest tak wielka, że nawet najbardziej znienawidzona rzecz, skoro otrzyma i nową, atrakcyjną nazwę, zostanie radośnie przyjęta. Taine słusznie stwierdza, że w imię wolności i braterstwa – słów ukochanych przez tłumy – udało się jakobinom „zaprowadzić taki despotyzm, jaki jest możliwy jedynie w Dahomeju, stworzyć najkrwawszy trybunał i uśmiercać tysiące ludzi tak, jak to robiono w starożytnym Meksyku”. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:89

28.05.2012
Powodzenie gotowych poglądów, bez względu na ich związek z prawdą, zależy od ich prestiżu. Tłum bowiem zawsze, a jednostka dość często, potrzebuje gotowych poglądów. Z natury swej tłum nie lubi rozważań naukowych, a jednostka też niezbyt chętnie się nimi przejmuje (Wyjątek stanowią jednostki o specjalnym zamiłowaniu lub szczególnych uzdolnieniach). Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:109

28.05.2012
Wkrótce okazało się nawet, że mamy trudności z zaspokojeniem popytu i pojawiło się pytanie, jak zwiększyć produkcję. Nie mieliśmy pieniędzy na powiększenie zakładów, więc chcieliśmy zwiększyć sprzedaż zlecając produkcję koncesjonowanym podwykonawcom. Problem polegał jednak na tym, w jaki sposób udzielić koncesji, nie zdradzając sekretów naszej technologii. Nie mieliśmy jeszcze wielkiego doświadczenia, ale rozumieliśmy podstawową zasadę panującą w przemyśle opartym na zaawansowanych technologiach: gdy oddasz komuś innemu technologię, jesteś skończony. Wszelkie umowy i środki ostrożności mające temu zapobiec są bez znaczenia: twoja technologia zostanie ukradziona. Ta zasada działa jak prawo natury. Nigdy nie gaśnie nadzieja Zandman, Feliks 9788389812056:282

24.07.2012

O tym, jak uczeni ustępującej generacji naukowej niszczą rodzącą się nową naukę, mówi uczony angielski W. I. B. Beveridge: każdy oryginalny przyczynek do wiedzy musi pokonać trzy fazy oporu, zanim zostanie uznany:
  1. w fazie pierwotnej jest on ośmieszany, jako nieprawdziwy, niemożliwy lub nieużyteczny,
  2. w fazie drugiej przyznaje się odkryciu pewien sens, lecz odmawia mu się jakiegokolwiek znaczenia praktycznego;
  3. natomiast w trzeciej fazie, w której odkrycie zyskało powszechne uznanie, zjawiają się ludzie, którzy stwierdzają, że odkrycie nie jest oryginalne, gdyż zostało dokonane wcześniej przez innych (…).
Często w przeszłości jedyną nagrodą za dobrodziejstwa wyświadczone ludzkości przez uczonych było ich prześladowanie
.

Znamienne są też słowa Maxa Plancka, oparte niewątpliwie na doświadczeniach osobistych: Nowa prawda naukowa nie triumfuje przez przekonanie oponentów i ukazanie im światła, ale dzięki temu, że oponenci wymierają, a nowe pokolenie wyrasta w obyciu z nową prawdą.

Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:31

28.07.2012
Czasami, gdy dziennikarz obawia się opublikować pewne wiadomości pod własnym nazwiskiem, dzwoni do człowieka takiego jak Juszenkow, który bez namysłu nazwie rzeczy po imieniu w krótkich, czasem dosadnych, ale przez to wcale nie mniej znaczących słowach. Takich ludzi jest coraz mniej. Putin, człowiek bez twarzy. Gessen, Masha 9788378390541:138

10.08.2012
Jeśli zaprawdę nie posiadam wiedzy, by cytować autorów, jak robią to inni, to i tak o wiele lepszą i bardziej wartościową rzeczą jest odczytywanie znaczeń za pomocą osobistego doświadczenia, które służy nauką własnym mistrzom. Uczeni przechodzą obok dumni, nadęci i pompatyczni, przyozdobieni w owoce pracy nie swojej, lecz innych, mnie nie pozwalając zebrać owoców nawet mej własnej. - Leonardo da Vinci. _34

15.09.2012
Naukowcowi jest bardzo, bardzo trudno odnieść sukces w więcej niż jednej dziedzinie. Po prostu wszystko przemawia przeciwko tobie. Po pierwsze, istnieje przesąd, że kiedy pracujesz w jakiejś innej, odmiennej dziedzinie musisz być dyletantem. Pasja poznawania. W co wierzą uczeni. Wolpert, Lewis 9788385458401:60

17.09.2012
W ortodoksyjnym podejściu pytało się o to, jak tak zwany metabolizm – zmiany chemiczne w żywej komórce – wiąże się z transportem, przenikaniem substancji przez błony i wzdłuż włókien? Jak się ma jedno do drugiego? A ja zacząłem uważać, że wcale się nie ma, że to po prostu jedna i ta sama rzecz. W przyrodzie jako takiej nie istnieją, z jednej strony, fizjologowie, którzy obserwują działanie, a z drugiej – biochemicy, którzy obserwują chemię. Przyroda robi to jako jedną rzecz. Musisz więc spróbować połączyć pojęcia chemii z pojęciami fizjologii; to właśnie zasadniczo starałem się robić i do pewnego stopnia mi się udało.

No, bardzo ci się udało. Rozumiem jednak, że do tego naprawdę płodnego pomysłu doszedłeś zaczynając od założeń filozoficznych.

Och, tak. Trafiłeś w sedno. Kiedy zacząłem studia, bardzo się interesowałem greckim filozofem, Heraklitem; doszedłem wówczas do wniosku, że w świecie istnieją dwa rodzaje rzeczy. Jedne –nazwałem je „statykami” – są jak filiżanki, nie ewoluują w żaden sposób poza tym, że stopniowo się kruszą, coraz trudniej je rozpoznać. Drugi rodzaj to były rzeczy przypominające rzeki, o których mówił Heraklit, rzeczy, które płyną. Tożsamość rzeki jest coraz to inna, jej środowisko stale ją przenika. Te rzeczy nazwałem „fluidykami”, „rzeczami, które płyną”. Do nich należą płomienie, do nich należą ludzie.

Pasja poznawania. W co wierzą uczeni. Wolpert, Lewis 9788385458401:132

17.09.2012
Powiedziałbym więc dokładnie to samo, co mówi większość naukowców: odczuwam przyjemność odkrywając prawdę. Tylko uważam, że większość z nich nie mówi prawdy. Im najczęściej sprawia przyjemność nie odkrywanie prawdy, lecz stwierdzenie czegoś, co inni ludzie będą podziwiać. Pasja poznawania. W co wierzą uczeni. Wolpert, Lewis 9788385458401:167

17.09.2012
Więc w rzeczywistości istnieje tylko jedna nauka, a rozmaite dziedziny są tylko różnymi rozdziałami tej samej książki. Pasja poznawania. W co wierzą uczeni. Wolpert, Lewis 9788385458401:296

02.11.2012
Rywalizacja w nauce jest koniecznością, jest czymś, bez czego absolutnie nie można się obejść. Bez rywalizacji nie byłoby nauki, tak samo jak bez rywalizacji nie byłoby sportu. Ludzie, którzy uważają, że mogliby zbudować światowe laboratorium, gdzie jeden dyrektor decydowałby na skalę planetarną o tym, co się będzie badać, i którzy twierdzą, że byłaby to oszczędność, są niespełna rozumu! Rywalizacja jest paliwem nauki, to źródło dumy uczonego; to raison d'etre wielu działań naukowych i samoregulujący mechanizm, dzięki któremu dobra nauka wychodzi na prowadzenie, a zła zostaje odrzucona. Pasja poznawania. W co wierzą uczeni. Wolpert, Lewis 9788385458401:303

02.11.2012
Altruizm jest równie ważny jak oprocentowanie lokat bankowych albo jak konstrukcja forda. Wielu ludzi potrafi bez większego wysiłku zastanawiać się nad konstrukcją samochodu albo nad zmianami oprocentowania, ale zupełnie nie potrafią rozważać kwestii altruizmu, a biologia moim zdaniem mówi nam właśnie, że powinniśmy robić i jedno, i drugie. Pasja poznawania. W co wierzą uczeni. Wolpert, Lewis 9788385458401:341

02.11.2012
Nasze obecne życie stworzone jest ze skutków tych decyzji, które podjął kraj, jego przywódcy, lud, każdy z nas, żyjących w tamtych latach. Matka Diabła. Kulisy rządów Chruszczowa. Suworow, Wiktor 9788375108675:267

14.11.2012
Bo ułatwia uchwycenie praw świata na materiale konkretnym – a prawa te wszędzie są w istocie takie same. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:358

29.01.2013
Odrzucanie informacji ma więc nie mniej doniosłe znaczenie dla przetrwania biologicznego niż przekazywanie informacji, co sprawia, że niezbędne są mechanizmy umożliwiające właściwą selekcję informacji do przekazania i informacji do odrzucenia.

D.E. Berlyne

Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:95

19.05.2013
W nauce nie ma wąsko ograniczonych dziedzin, są tylko wąsko ograniczeni pracownicy nauki. W przyrodzie zaś wszystkie dziedziny wiążą się ściśle z sąsiednimi i zachodzą na siebie.

Hans Selye

Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:95_2

19.05.2013
Jesteśmy potomkami nie tych, co dali się zabić i zjeść, lecz tych, co zabijali i zjadali. Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:217

19.05.2013
Dyscyplina ta [geografia – przyp. JF] ujawnia nieprzyjemną prawdę – tę mianowicie, że przyroda, tak jak życie, jest niesprawiedliwa, nierówno obdarza swymi względami. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:22_3

07.08.2013
Wkrótce zrozumiałem, dlaczego największe straty notuje się wśród żołnierzy z uzupełnień. Nowi - z małymi wyjątkami - byli przez doświadczonych żołnierzy frontowych traktowani w jednostce jak pariasi. Otrzymywali najgorsze warty nocne - dwa razy po dwie godziny, przenosili pod ostrzałem prowiant i drewno na opał, a w ciągu dnia, widoczni dla wroga, biegali z meldunkami do sąsiednich schronów. Starzy gwardziści LAH bez trudu umieli wytłumaczyć tę opacznie pojmowaną koleżeńskość wobec nowych. Oni, żołnierze zawodowi, wywodzący się zazwyczaj z niższych warstw społecznych, mieli raczej marne szanse na zrobienie kariery; co najwyżej mogli awansować na podoficera albo - w najlepszym razie - zostać oficerem „awansowanym za odwagę”. Tymczasem do jednostki trafiali młodzi ochotnicy, pośród których wielu miało maturę. Trudno się dziwić, że starzy wyjadacze widzieli w nich zagrożenie dla swojej dosyć wygodnej pozycji „profesjonalistów” i szansy na awans. Krótko mówiąc, nowych nie opłacało się oszczędzać. Utracony honor, zdradzona wiara. Relacja żołnierza Liebstandarte Adolf Hitler. Maeger, Herbert 9788360682302:49

31.01.2014
Żołnierze niżsi stopniem nigdy specjalnie nie przejmowali się zachowaniem w tajemnicy rozkazów ze sztabu. Kierowca dowódcy, jak i reszta drużyny dowodzenia kompanii – sanitariusz, radiotelegrafista, goniec, żołnierz obsługujący dalmierz – byli zwykle równie dobrze poinformowani jak sam dowódca. Utracony honor, zdradzona wiara. Relacja żołnierza Liebstandarte Adolf Hitler. Maeger, Herbert 9788360682302:127

31.01.2014
Fundamentalną prawdą jest to, że każdy wiek i każda kultura wywodzi się ze swoich poprzedników, sama dodaje swój wkład, po czym przekazuje to swoim następcom. THE FATE OF EMPIRES and SEARCH FOR SURVIVAL Glubb, John 0851581277080:2

25.02.2014
Wykazałem właśnie, jak główna zasada socjalizmu – nacjonalizacja środków produkcji – prowadzi do:
  1. Nacjonalizacji wszystkiego co może być znacjonalizowane.
  2. Do totalnego scentralizowanego „planowania”. Słowo planowanie ująłem w cudzysłów dlatego, że w praktyce obiektywne i celne zaplanowanie procesów społecznych nie jest możliwe. W tym miejscu chciałbym się podzielić pewnym spostrzeżeniem. Mądra przyroda całkiem roztropnie nie dała ludzkiemu mózgowi pełnej władzy nad jego organami – mają one pełną autonomię. Wyobraźcie sobie człowieka zdenerwowanego z powodu niezbyt sprawnej pracy żołądka, wątroby lub systemu krwionośnego, które wynika z „anarchii” ich działania – człowiek nie może wykorzystać swych organów tak jak chciałby tego jego mózg. Wyobraźmy sobie, że ktoś chciałby być sprawiedliwym i prawym, i w związku z tym chciałby by na jego postępowanie nie miały wpływu: głód, choroby itp. Ale organizm cały czas domaga się pokarmu, ciepła i mnóstwa innych rzeczy, które w znacznym stopniu ograniczają człowiecze zachcianki. Wyobraźmy sobie, że ten ktoś poradził sobie z problemem i doprowadził do pełnego zapanowania nad pracą swych organów i komórek swego ciała, po to tylko by móc poprawić ich funkcjonowanie i wydajność. Jest to to samo co socjaliści chcą zrobić – a w ZSRR już zrobili – ze społeczeństwem. W gruncie rzeczy, chyba nie ma potrzeby tłumaczenia co by się stało z takim człowiekiem. Automatyka organizmu, która bez jakiegokolwiek udziału mózgu ratowała wielokrotnie człowieka od różnych zagrożeń, przestała by działać, możliwości zaś mózgu są dość mocno ograniczone zarówno w odniesieniu do czasów reakcji i możliwości przetworzenia całej informacji, którą trzeba by obrobić w celu podjęcia decyzji niezbędnych do funkcjonowania całego organizmu. Człowiek taki bez dwóch zdań umarłby lub ewentualnie przekształcił się w potwora z hipertroficzną głową, z jedna ręką, i dajmy na to, bez nóg.
  3. Do rozpadu automatycznych sprzężeń zwrotnych producent-konsument i zaniku ludzkich (w rozumieniu potrzeb) kryteriów.
  4. Do zniszczenia wielu innych automatycznych regulatorów ludzkiego i narodowego gospodarowania.
  5. Do subiektywizmu, który przejmuje rolę głównego regulatora życia ludzkiego.
W ten oto sposób socjalizm staje się wysoce nieefektywnym systemem społecznym. Nieefektywność ta nie jest wynikiem złej woli lub nieumiejętności rządzących. Nawet zły kierownik nie uchyli się od ulżenia doli swoim podwładnym gdy nic go to nie kosztuje. Co więcej , jak już pokazałem, centralne planowanie sprawia, że nawet mądrzy i roztropni ludzie zaczynają działać na szkodę społeczeństwa, i co gorsza są w pełni tego świadomi.

Co zaś tyczy się władz najwyższych to bez względu na to czy są oni mądrzy czy głupi nie są oni w stanie pomieścić w swoich mózgach tych wszystkich informacji, które w wolnych społeczeństwach sterują indywidualnymi działaniami milionów ludzi w przeróżnych, częstokroć niecodziennych, warunkach. Tego zresztą nie są w stanie zrobić nie tylko ludzkie instytucje ale i superkomputery. Przyczyna nieefektywności leży w tym, że „anarchię” [automatyczną regulację – przyp. JF] całkowicie zamienia się na „pełny porządek”.

Zapadnia. Człowiek i socjalizm. Fiedosiejew, Anatolij Pawłowicz ZAPADNIA:258

15.03.2014
At the beginning, Marxism used science to strengthen its influence over the people, by pointing out the ignorance and superstition of religion. Nowadays science, however, shows the mendacity of Marxism and proves the importance of religion in society.

Początkowo marksizm używał nauki do wzmocnienia swego wpływu na masy poprzez ukazywanie religii jako zbioru przesądów i zabobonów. Jednakowoż dzisiejsza nauka odkrywa zakłamanie marksizmu, pokazując jednocześnie wagę religii w rozwoju społeczeństw.

_56

05.06.2014
Wybitni amatorzy zawsze mieli skłonność do przeciwstawiania się autorytetom, co zwykle przesparzało im wiele kłopotów. Wielcy Naukowcy-Amatorzy. Jak dokonywano genialnych odkryć? Malone, John 9788324125111:16

28.06.2014
Wbrew pogłoskom nie znaleziono żadnych kopalń złota, wielkiego majątku ani globalnego imperium handlowego. Mimo to łupieżcy zadowolili się tymi bogactwami, które znaleźli, a pozostałości jezuickich bibliotek znalazły się w British Museum, francuskiej Biblioth?que Nationale, domu aukcyjnym Sotheby’s oraz w niezliczonych prywatnych kolekcjach. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:259

25.08.2014
Nieskończenie bardziej wartościowe od planu, produktu i kapitału, których oczywiście jezuitom brakowało, było to, co założyciele posiadali: bezkompromisowe oddanie wyjątkowemu stylowi pracy i życia. Zobowiązali się również do życia opartego na czterech przywódczych zasadach: samoświadomości, pomysłowości, miłości i heroizmie. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:303

28.08.2014
Tylko że wszystko to było niepomiernie zawilsze, niż da się opisać w gazecie i niż napisane było w jego akcie oskarżenia. Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:17

07.09.2014
Kto ładniej umie łgać, tego noszą na rękach. Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:109

07.09.2014

Był skazany właśnie dlatego, że tak dobrze mu się powodziło, że nie miał chęci ryzykować życia, aby tego dobrego życia bronić.

He was condemned precisely because he prospered so well, he had no desire to risk his life, to defend the good life.

Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:546

10.10.2014

Działało tu ogólnoświatowe prawo: zwycięża najokrutniejszy. Respektują to prawo, niestety, całe dzieje i wszyscy prorocy.

In this case, the global law operated: the cruellest always wins. Unfortunately, this law was truth throughout history and is respected by all the prophets.

Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:546_2

10.10.2014
W tym ciasnym przybytku śmierci, dokąd wepchnęli rosyjskich żołnierzy wrogowie, a Stalin nie dopuścił Czerwonego Krzyża – w tym małym, wypełnionym do ostatka siedlisku grozy przetrwać mogli tylko ci, którzy najostrzej się odcięli od ograniczonych i względnych pojęć, takich jak dobro i sumienie. Ci, którzy potrafili zdradzić własnych towarzyszy będąc tłumaczami; ci, co umieli walić pałką po twarzy swoich rodaków, gdy zostali kapo; ci, którzy potrafili odbierać od ust chleb umierającym z głodu, gdy zostali kucharzami albo rozdawcami chleba. Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:558

10.10.2014

W rzeczywistości podobieństwa między informacją genetyczną i technologiczną sugerują, że życie biologiczne i ekonomiczne są w rzeczywistości równoległymi wersjami tego samego podstawowego procesu ewolucyjnego.


In fact, the similiarities between genetic and technological information suggest that biologic and economic life are actually parallel versions of the same basic evolutionary process.

Bionomics Rothschild, Michael 9780805019797:12

21.03.2015
„silni czynią to, co mogą czynić, słabsi cierpią to, co ścierpieć muszą” Platon Państwo Biografia Blackburn, Simon 9788374953481:41

04.04.2015
Nasz niedoskonały świat jest tak skonstruowany, że o śmierci „spalonych słońcem” generałów kręcą filmy i piszą piosenki, a wymordowanie dziesiątków tysięcy zwykłych obywateli z tragedii zmienia się w nudną statystykę. Kto dzisiaj wspomni o dziesiątkach tysięcy Polaków rozstrzelanych w 1937 roku według książki telefonicznej? Kogo interesują losy polskich chłopów wyrzucanych razem z dziećmi na mróz w lutym 1940 roku? Cierpienia tych ludzi, nieszczęście ich bliskich, zniknęły bez śladu w bezkresnej ludzkiej tragedii II wojny światowej. Pranie mózgu. Fałszywa historia Wielkiej Wojny. Sołonin, Mark 9788375109771:241

09.04.2015
Wysyłał Judenrat, na rozkaz SS. Bogatszy się wykupywał, biedny szedł pracować. Czy ja jestem mordercą? Perechodnik, Calel 9788390067612:15

21.06.2015

… każdy oryginalny przyczynek do wiedzy musi pokonać trzy fazy oporu, zanim zostanie uznany: w fazie pierwszej jest on ośmieszany jako nieprawdziwy, niemożliwy lub nieużyteczny; w fazie drugiej przyznaje się odkryciu pewien sens, lecz odmawia mu się jakiegokolwiek znaczenia praktycznego; natomiast w fazie trzeciej, w której odkrycie zyskało powszechne uznanie, zjawiają się ludzie, którzy stwierdzają, że odkrycie nie jest oryginalne, gdyż zostało dokonane wcześniej przez innych.

It has been said that the reception of an original contribution to knowledge may be divided into three phases: during the first it is ridiculed as not true, impossible or useless; during the second, people say there may be something in it but it would never be of any practical use; and in the third and final phase, when the discovery has received general recognition, there are usually people who say that it is not original and has been anticipated by others.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:130

02.05.2016
Osobistości, które z racji dawnych swoich osiągnięć piastują wysokie godności, zwykle niechętnie spoglądają na zbyt szybki postęp wiedzy, wybiegający poza ich własne osiągnięcia.

The dignitaries who hold high honours for past accomplishments do not usually like to see the current of progress rush too rapidly out of their reach.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:128

02.05.2016

Wilfred Trotter powiedział:
„umysł ludzki tak niechętnie znosi cudze koncepcje jak organizm obce białko, reaguje na nie równie energicznie. Nie będzie chyba przesadnym powiedzenie, że nowe koncepcje są najszybciej działającymi antygenami, jakie zna nauka. Gdy uczciwie przypatrzymy się sobie samym, to dostrzeżemy, że często oponujemy jakiejś koncepcji, zanim zostanie dokładnie sprecyzowana”.

Wilfred Trotter said:
"The mind likes a strange idea as little as the body likes a strange protein and resists it with similar energy. It would not perhaps be too fanciful to say that a new idea is the most quickly acting antigen known to science. If we watch ourselves honestly we shall often find that we have begun to argue against a new idea even before it has been completely stated".
In The Collected Papers of Wilfred Trotter, FRS (1941), 186

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:126

02.05.2016
Niejedno z klasycznych odkryć zostało w ten sposób zapoczątkowane, lecz później nie zrealizowane, zanim zjawił się właściwy człowiek, który tego dokonał. Edward Jenner nie był pierwszym, który szczepił ludzi krowianką dla zabezpieczenia ich przed ospą, William Harvey nie pierwszy wysunął teorię krążenia krwi, a Darwin niewątpliwie nie pierwszy ideę ewolucji, Kolumb nie był pierwszym Europejczykiem, który dotarł do Ameryki, Pasteur nie pierwszy głosił teorie roli zarazków w chorobach, Lister nie pierwszy użył kwasu karbolowego jako środka antyseptycznego w leczeniu ran – lecz ci ludzie właśnie w pełni rozwinęli te pomysły i narzucili je światu wbrew jego oporowi. Im przypisuje się słusznie cała zasługę, bo dopiero ich odkrycia wydały owoce.

Many of the classic discoveries were anticipated in this way but were not properly developed until the right man came along. Edward Jenner was not the first to inoculate people with cowpox to protect them against smallpox, William Harvey was not the first to postulate circulation of the blood, Darwin was by no means the first to suggest evolution, Columbus was not the first European to go to America, Pasteur was not the first to propound the germ theory of disease, Lister was not the first to use carbolic acid as a wound antiseptic. But these men were the ones who fully developed these ideas and forced them on a reluctant world, and most credit rightly goes to them for bringing the discoveries to fruition.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:51

02.05.2016
Większość biologicznych "faktów" i teorii jest prawdziwa tylko w pewnych ściśle określonych warunkach, a wiedza nasza jest tak bardzo niepełna, że możemy rozumować w najlepszym przypadku jedynie w zakresie prawdopodobieństw i możliwości.

Most biological "facts" and theories are only true under certain conditions and our knowledge is so incomplete that at best we can only reason on probabilities and possibilities.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:112

11.05.2016

Istnieje podstawowa sprzeczność między warunkami, które umożliwiają uprawianie nowatorskiej matematyki (poezji awangardowej itd.), a warunkami koniecznymi, by można było przekazać jej dorobek innym. Telewizja doprowadziła tę sprzeczność do ekstremum, ponieważ w większym stopniu niż wszystkie inne dziedziny produkcji kulturowej poddana była presji komercyjnej (przejawiającej się w kryterium oglądalności).

O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Bourdieu, Pierre 9788301160463:66_2

31.10.2016
Świat dziennikarski jest mikrokosmosem rządzącym się swoimi prawami, określonym przez swoją pozycję w całym kosmosie społecznym oraz przez działające nań siły przyciągania i odpychania ze strony innych mikrokosmosów. Stwierdzenie, że pole dziennikarskie jest autonomiczne, że ma swoje własne prawa, oznacza tyle, że nie można zrozumieć tego, co się w nim dzieje, ograniczając się wyłącznie do obserwacji czynników zewnętrznych. O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Bourdieu, Pierre 9788301160463:68

31.10.2016
Pole jest ustrukturowaną przestrzenią społeczną, polem sił – są w nim dominujący i zdominowani, mocne i słabe stosunki nierówności, które urzeczywistniają się w ramach tej przestrzeni – ale też polem walk o przekształcenie lub zachowanie tego pola sił. Konkurując z innymi wewnątrz tego świata, każdy angażuje (relatywną) siłę, którą ma do swojej dyspozycji. Określa ona jego pozycję w polu oraz, w konsekwencji, jego strategie działania. O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Bourdieu, Pierre 9788301160463:71

31.10.2016
Jeśli socjolog bywa trochę irytujący, to dlatego, że czuje się zobowiązany uświadamiać rzeczy, które wolelibyśmy pozostawić w nieświadomości. O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Bourdieu, Pierre 9788301160463:84

03.11.2016
W świecie dziennikarskim nie istnieje odpowiednik tego, co obserwujemy w świecie naukowym, czyli ten rodzaj immanentnej sprawiedliwości sprawiającej, że ten, kto łamie zakazy, jest spalony, a ten, kto przystosowuje się do zasad gry, przyciąga estymę sobie równych (wyrażającą się np. pod postacią odwołań i cytowań). Gdzie w dziennikarstwie znajdziemy jakieś sankcje pozytywne lub negatywne? O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Bourdieu, Pierre 9788301160463:85_2

03.11.2016
Zwiększy świadomość istnienia pewnych mechanizmów, a tym samym przyczyni się do choćby nieznacznego poszerzenia wolności ludzi, którzy są przez te mechanizmy manipulowani (i dziennikarzy, i widzów). O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Bourdieu, Pierre 9788301160463:87_2

03.11.2016
W świecie społecznym, w którym wszyscy walczą o jakieś stawki i mają jakieś interesy. O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Bourdieu, Pierre 9788301160463:93

05.11.2016
Kiedyś myślałem, że świat zasadniczo jest przy zdrowych zmysłach, tylko tu i ówdzie istnieją wysepki szaleństwa, które wkrótce znikną, gdy racjonalność i dobry dowcip zaatakują ich granice. Dziś mam zupełnie przeciwny pogląd. Tak czy inaczej Cleese, John 9788378855521:163

23.08.2017

Czerpiąc korzyści z uprawiania wojny, wojskowi byliby szaleni myśląc o budowaniu pokoju.

Machiiavelli Gil, Christiane 83-85239-28-6:245

03.12.2017

Przypuśćmy, że wielka ryba nie umie śledzić mniejszych ryb i żywi się nimi, gdy spotka je podczas całkowicie losowych poszukiwań. Vernon E. Brock i Robert H. Riffenburgh (1960) stworzyli ogólny geometryczny i probabilistyczny model mający udowodnić to co podpowiadała intuicja – gdy populacja ofiary skupia się w coraz większe ławice, przeciętna odległość między ławicami wzrasta, a jednocześnie zmniejsza się częstość wykrywania ławic poprzez poruszającego się losowo drapieżnika. Ponieważ przy każdym takim spotkaniu zjada on ilość ryb nie większą od pewnej stałej, średniej wielkości wielkość ławicy musi jedynie przewyższać tę wartość, by zapewnić części jej członków możliwość ucieczki. Wynika stąd, że powyżej pewnego poziomu wzrost liczebności grupy prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa jej członków.

Socjobiologia Wilson, Edward O. 9788371506826:37

25.12.2017
Tylko silne, uzbrojone po zęby państwo może sobie pozwolić na spokojną konsumpcję owoców swojego dobrobytu. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:25

04.09.2018
Wszechświat podlega nie kończącym się cyklom tworzenia, rozwoju i rozpadu. Na krańce Świata. Podróż historyka przez historię. Davies, Norman 9788324041695:202

15.09.2018

Słabości cywilizacji uwidaczniają się z całą siłą, gdy stanie ona w obliczu nieznanego sobie niebezpieczeństwa.

Zuchwali zdobywcy Leebaert, Derek 9788389632586:128

06.01.2019
I am suggesting that biology must draw upon an additional level of scientific principles beyond traditional physics, including linguistics, information theory and signal processing. Perhaps even art, music and architecture. Evolution 2.0 Marshall, Perry 9781944648756:216

24.02.2019
Jak powiedzieliśmy, statystyczna tendencja natury do bezładu, tendencja entropii do wzrastania w układach izolowanych, znajduje wyraz w drugim prawie termodynamiki. My, istoty ludzkie, nie jesteśmy układami izolowanymi. Pobieramy z zewnątrz żywność, która rodzi energię, i jesteśmy w konsekwencji częściami tego większego świata, który zawiera źródła naszej żywotności. Ale jeszcze ważniejszy jest fakt, że przez nasze narządy zmysłów pobieramy informacje i stosownie do nich działamy.

As we have said, nature's statistical tendency to disorder, the tendency for entropy to increase in isolated systems, is expressed by the second law of thermodynamics. We, as human beings, are not isolated systems. We take in food, which generates energy, from the outside, and are, as a result, parts of that larger world which contains those sources of our vitality. But even more important is the fact that we take in information through our sense organs, and we act on information received.

Cybernetyka a społeczeństwo Wiener, Norbert KIW 1769/3607A:30

15.11.2019
Orkiestra jest odbiciem społeczeństwa, bo i tu, i tam tymi, którzy i tak już muszą robić najgorszą robotę, jeszcze na dodatek się pogardza. _139

16.02.2020
Eksperyment Mosera jest fascynujący – stanowi bowiem swego rodzaju metaforę wielu spostrzeżeń zawartych w tej książce. Kiedy zajmujemy się swoimi błędami, doskonalimy się. Dzieje się tak zarówno na poziomie systemów, jak widzieliśmy przy porównaniu opieki zdrowotnej i lotnictwa (lub nauki i pseudonauki), jak i na poziomie indywidualnym, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku zachowania prokuratorów, kiedy dzięki badaniu DNA można było uniewinnić skazanych. W pewnym sensie jest to również prawda na poziomie mózgu. Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:404

06.08.2020
Jednym z problemów naszej kultury jest przedstawianie sukcesu jako czegoś, co przychodzi szybko. Niezliczone programy telewizyjne typu reality show wpajają nam przekonanie, że odniesienie sukcesu zajmuje tylko odrobinę czasu potrzebną, by zrobić wrażenie na kapryśnym jurorze lub publiczności. W jeden wieczór można się stać gwiazdą lub zdobyć cenną nagrodę. To również jeden z powodów tak ogromnej popularności tych programów.

Tyle że w realnym świecie błyskawiczne sukcesy są rzadkie.

Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:413

06.08.2020
Najbardziej niezwykłe jest to, że nic nie rządzi. Każdy element komórki reaguje na sygnały z innych elementów, wszystkie podskakują i przepychają się jak samochody w korku, ale w jakiś sposób cały ten losowy ruch skutkuje płynnym, skoordynowanym działaniem, nie tylko w całej komórce, ale i w całym ciele, gdzie komórki komunikują się z innym w różnych częściach tego pojedynczego człowieczego wszechświata.

What is perhaps most remarkable is that nothing is in charge. Each component of the cell responds to signals from other components, all of them bumping and jostling like so many bumper cars, yet somehow all this random motion results in smooth, coordinated action, not just across the cell but across the whole body as cells communicate with other cells in different parts of your personal cosmos.

The Body Bryson, Bill 9780552779906:14_2

04.11.2020
If you formed all the DNA in your body into a single strand, it would stretch ten billion miles, to beyond Pluto.

Gdybyś uformowałw jedną nić całe DNA ze wszystkich komórek twego ciała, to sięgnęła by ona aż dziesięć miliardów mil poza Plutona.

The Body Bryson, Bill 9780552779906:13

04.11.2020
Every second of every day your body undertakes a literally unquantifiable number of tasks — a quadrillion, a nonillion, a quindecillion, a vigintillion (these are actual measures), at all events some number vastly beyond imagining — without requiring an instant of your attention.

W każdej sekundzie każdego dnia twoje ciało, bez udziału twojej świadomości, podejmuje dosłownie niewymierną liczbę zadań - kwadrylion, nonilion kwindecylion vigintillion (to są rzeczywiste miary), w każdym razie ich liczba znacznie przekracza wyobrażenie.

The Body Bryson, Bill 9780552779906:12

04.11.2020
Polityka i religia są wyrazem naszej głęboko zakorzenionej psychologii moralnej, a zrozumienie tych mechanizmów może się przyczynić do zgody między ludźmi. Na stronach tej książki pragnę złagodzić wzburzenie i gniew wzbudzane przez te tematy i osłabić ich zdolność do stwarzania głębokich podziałów. Chciałbym, aby zamiast tego zaczęły w nas budzić podziw, zachwyt i ciekawość.
Politics and religion are both expressions of our underlying moral psychology, and an understanding of that psychology can help to bring people together. My goal in this book is to drain some of the heat, anger, and divisiveness out of these topics and replace them with awe, wonder, and curiosity.
The righteous mind : why good people are divided by politics and religion. Haidt, Jonathan 978-0-307-90703-5:10

19.01.2021


Odnośnik Opis
Definicja pojęcia "Fizyka życia" w słowniku Fizyki Życia.