Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:04

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

edukacja

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Dzieci uczą się przez bezpośrednie doświadczenie, autorytet, intuicję i logikę. Wszystko to prowadzi do zdroworozsądkowego, ale nie naukowego poglądu na świat.

In very general terms, children learn by direct experience, authority, intuition and logic. All of these lead to a common-sense view of the world, but not to a scientific one.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:25_2

26.01.2010
Przez krótki czas istniał program (obecnie nie do pomyślenia) polegający na tym, że spośród wszystkich dzieci w okręgu przebadanych testami inteligencji wybierano te o najwyższych wynikach i przez dwa lata uczyły się one razem w położonej w śródmieściu szkole w klasie o rozszerzonym programie nauczania. Niezwykłe umysły. Jak w dziecku rodzi się uczony. Brockman, John 9788374694902:98

24.06.2011
Małżeństwa Machiavellich nie stać było na znakomitych preceptorów, dzięki którym ich dzieci wyrosłyby na wykształconych humanistów. Mimo to zapewnili obu synom solidną edukację obejmującą znajomość łaciny, gramatyki i rachunków, a także – sądząc po przechowywanych w domu książkach – prawie na pewno retoryki, sztuki pięknego wysławiania się w mowie i piśmie, przekonywania i wzruszania słuchaczy i czytelników. Uśmiech Machiavellego Viroli, Maurizio 9788374142014:18

30.06.2011
Wiemy na pewno, że Jan zyskał wiedzę solidną, na Arystotelesie opartą, wkuwaną godzinami na pamięć systemem klasowo- przedmiotowym: w każdym roku inny przedmiot. Najpierw była logika, poetyka i retoryka, później arytmetyka, geometria, muzyka i astronomia, na koniec etyka i polityka. Ale związane to było, zwłaszcza w toku studiów uniwersyteckich, z udziałem w dysputach i dyskusjach wyrabiających bystrość myślenia, umiejętności odpowiedzi i kształtowanie własnego osądu. Znani nieznani Praca Zbiorowa 9788374274210:20

06.04.2012
Matejko - laureat wielu nagród i odznaczeń nie tylko artystycznych, ale i naukowych - tak naprawdę nie miał formalnego wykształcenia, ani w zakresie szkoły średniej powszechnej, ani w ramach studiów malarskich. Znani nieznani Praca Zbiorowa 9788374274210:127_2

06.04.2012
W niektórych przedmiotach chłopcy wyprzedzają rówieśników o dziesięć lat. Bez wątpienia zawdzięczali to głównie jakości edukacji odebranej w domu od rodziców, jak również nauce religii u ojca Triegubowa, duchownego prawosławnego z Claremont. Według D.M. Thomasa wszystko to „było częścią stawianych im wysokich i surowych wymagań”. Sołżenicyn. Dusza na wygnaniu. Pearce, Joseph 9788373371408:211

15.05.2012
Empiria technologiczna nie jest naturalnie ślepym miotaniem się od jednego nieprzemyślanego eksperymentu do drugiego. Wynalazca-praktyk ma jakąś koncepcję, albo raczej – dzięki temu, czego już dokonał (albo czego inni dokonali przed nim), dostrzega mały skrawek drogi przed sobą. Sekwencja jego działań regulowana jest ujemnym sprzężeniem zwrotnym (fiasko eksperymentu wyjaśnia każdorazowo, że nie tędy droga); w efekcie droga jego jest zygzakowata, ale dokądś dąży, ma określony kierunek. Zdobycie wiedzy teoretycznej pozwala na na dokonanie nagłego skoku naprzód. Summa technologiae Lem, Stanisław 9788322202692:25

16.09.2012
Jeden z aspektów to to, że uczą cię, byś się starał i wygrywał – sądzę, że dużo z tego pochodzi z etosu sportowego. Kiedy byłem zrozpaczony, rzeczywiście czułem, że powinienem wziąć się w garść, spróbować i zwyciężyć, a nie uciekać. Pasja poznawania. W co wierzą uczeni. Wolpert, Lewis 9788385458401:213

02.11.2012
Znaczna część procesu edukacji to selekcja. Pasja poznawania. W co wierzą uczeni. Wolpert, Lewis 9788385458401:346

02.11.2012
Ciekawe, jaka miałaby być szkoła, czego będzie uczyła, skoro uczyć i wychowywać to ingerować w „prawa człowieka”? W niewoli mediów Czarniecki, Mariusz 9788386462292:29

14.05.2013

Inną cechą charakterystyczną okresu ekspansywnych pionierów jest ich gotowość do improwizowania i eksperymentowania. Nieskrępowani tradycjami, potrafią zastosować wszystko cokolwiek jest dostępne do własnych celów. Jeśli jedna metoda zawodzi, próbują czegoś innego. Nieograniczani przepisami, podręcznikami lub wiedzą książkową, jako metodę rozwiązania każdego problemu stosują wyłącznie działanie praktyczne.

THE FATE OF EMPIRES and SEARCH FOR SURVIVAL Glubb, John 0851581277080:3

25.02.2014
Kiedy czytamy o historii naszych przodków, ich czyny opisane są jako chwalebne, zaś czyny obcych jako niegodziwe, tyrańskie lub tchórzowskie. Zatem nasza historia (intencjonalnie) nie bazuje na faktach. Jesteśmy emocjonalnie niechętni, by zaakceptować, iż nasi protoplaści mogli być niegodziwi lub postępować tchórzowsko.

Równocześnie istnieją "polityczne" szkoły historii, ukazujące karykaturalnie czyny minionych przywódców, w celu wspierania nowoczesnych ruchów politycznych. We wszystkich tych przypadkach historia nie ma na celu ustalenia prawdy, tylko stanowi element propagandy, oddany wspieraniu uwspółczesnej klasy rządzącej lub ukontentowaniu narodowej próżności.

THE FATE OF EMPIRES and SEARCH FOR SURVIVAL Glubb, John 0851581277080:6

25.02.2014
Aż się prosi by z Korańczyków drwić. Uśmiech budzą ekscesy ich propagandy oraz naiwności ludzi. Ale pamiętajmy jednak, że ich indoktrynacja zaczęła się w niemowlęctwie, i ciągle trwa: w ciągu czternastu godzin spędzanych w zakładach opieki dziennej; że przez kolejne pięćdziesiąt lat każda piosenka, film, artykuł w gazecie i billboard miał na celu ubóstwianie Kim Il-sung'a; że kraj był hermetycznie zamknięty, aby powstrzymać wszystko, co mogłoby budzić wątpliwości co do boskości Kim Il-sung'a. Temu nikt się nie oprze.

North Korea invites parody. We laugh at the excesses of the propaganda and the gullibility of the people. But consider that their indoctrination began in infancy, during the fourteen-hour days spent in factory day-care centers; that for the subsequent fifty years, every song, film, newspaper article, and billboard was designed to deify Kim Il-sung; that the country was hermetically sealed to keep out anything that might cast doubt on Kim Il-sung’s divinity. Who could possibly resist?

Nothing to envy. Ordinary lives in North Korea. Demick, Barbara 9780385523912:45_2

10.03.2014
Jest odrażającym i irytującym ciężarem prowadzenie, nauczanie i panowanie nad grupą młodych ludzi, którzy z natury są frywolni, niespokojni, gadatliwi i tak nieskorzy do pracy, że nawet ich rodzice nie wytrzymują z nimi w domu. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:227

22.08.2014
Przywództwo napędzane magis w sposób nieunikniony prowadzi do heroizmu. Heroizm zaczyna się od każdej osoby, która rozważa, przyswaja i kształtuje swoją misję. Czy pracuje się dla wielkiej organizacji, czy też samemu, żadna misja nie motywuje, dopóki nie stanie się misją osobistą. I cechuje się ona zrównoważonym rozwojem tylko wtedy, gdy poszukiwanie magis stanie się codziennym, refleksyjnym nawykiem. Kierujący się magis przywódca nie zadowala się bezmyślnym wykonywaniem czynności lub godzeniem się na status quo, lecz z twórczym niepokojem szuka czegoś więcej, czegoś większego. Zamiast życzyć sobie, by okoliczności były inne, kierujący się magis przywódcy albo sami je zmieniają, albo wyciskają z nich możliwie najwięcej. Zamiast czekać na złote interesy, znajdują złoto w okazjach bieżących. Herosi sami podciągają się w górę i sami czynią się wspanialszymi, podążając za czymś wspanialszym od własnej korzyści. Klasyczne wzory heroizmu często robią to poprzez akty niezwykłej odwagi wykazanej w niebywale krytycznych momentach. Ale heroizm nie jest ograniczony do tych rzadkich i nie każdemu nadarzających się okazji. Herosi wykazują odwagę, szlachetność i wielkość serca również w poszukiwaniu osobistego poczucia magis i w ukierunkowaniu na cele, które ich samych przekształcają w lepszych ludzi. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:266

28.08.2014
Pozbawiali się bogactwa samowiedzy pochodzącej z kontemplacji praktykowanej w działaniu – oddawaniu się codziennej refleksji nad życiem poprzez działanie i uczenie się w ferworze zmian. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:274

28.08.2014
„Jezuici uczą się najlepiej poprzez nauczanie innych.” Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:298

28.08.2014

Kiedy wychodzimy z młodzieńczego etapu zależności, nie jesteśmy tak naprawdę gotowi na przejście do etapu całkowitej niezależności. Nosimy bowiem w sobie nawyk uczenia się z książek i od nauczycieli, który w dużej mierze nie nadaje się do praktycznej fazy samokształcenia lub życia, które nadejdzie później. Zwykle jesteśmy nieco naiwni społecznie i nieprzygotowani do politycznych gier, w które grają ludzie. Wciąż niepewni co do naszej tożsamości, uważamy, że w świecie pracy liczy się zdobywanie uwagi i nawiązywanie przyjaźni. A te błędne przekonania i naiwność zostają brutalnie ujawnione w świetle realnego świata.

When we emerge from the youthful state of dependency, we are not really ready to handle transition to an entirely independent phase. We carry with us the habit of learning from books or teachers, which is largely unsuited for the practical, self-directed phase or life that comes next. We tend to be somewhat socially naive and unprepared for the political games people play. Still uncertain as to our identity, we think that what matters in the work world is gaining attention and making friends. And this misconceptions and naivety are brutally exposed in the light of the real world.

Mastery Greene, Robert 9780143124177:54

07.10.2014
Podjął studia prawnicze, ale z nich zrezygnował. Przez jeden sezon grał nawet półzawodowo w baseball w Mississippi. Inna z kolei praca, w charakterze reportera Tropical Sun w West Palm Beach, dała mu to, co później określał jako „najlepsze szkolenie, jakie kiedykolwiek przeszedłem – poznałem naturę ludzką”. Forbes o największych sukcesach w świecie biznesu. Gross, Daniel 9788320423860:84

09.11.2014
Education is a weapon whose effects depend on who holds it in his hands and at whom it is aimed. - Józef Stalin. _71

08.03.2015
Został wyszkolony przez strażników i nauczycieli, aby wierzyć, że za każdym razem, gdy był bity, zasługiwał na to - z powodu zdradzieckiej krwi, którą odziedziczył po rodzicach. Dziewczyna nie była inna. Shin uważał, że jej kara była sprawiedliwa i uczciwa, i nigdy nie złościł się na swojego nauczyciela za zabicie jej. Wierzył, że jego koledzy z klasy czuli to samo.

He had been trained by guards and teachers to believe that every time he was beaten, he deserved it – because of the treasonous blood he had inherited from his parents. The girl was no different. Shin thought her punishment was just and fair, and he never became angry with his teacher for killing her. He believed his classmates felt the same way.

Escape from camp 14 Harden, Blaine; Ing Geun, Shin 9780143122913:26

27.03.2015
Przywykłem, jako się rzekło, do takich opowieści profesorów, nauczycieli czy innych ludzi z racji swego zawodu obcujących z najnowszą produkcją naszego systemu edukacyjnego i rwących sobie nad nią resztki włosów z głów. Ale od pewnego czasu coraz częściej słyszę analogiczne opowieści od praktyków biznesu i menedżmentu. Oni opowiadają już nie o tym, że absolwenci szkół wyższych, nierzadko uważanych za prestiżowe, nie wiedzą nic o kulturze, historii, współczesności nawet – ale że nie mają pojęcia o swoich wąskich, wyuczonych jakoby i potwierdzonych dyplomem specjalnościach. Nie potrafią napisać oferty handlowej, nie potrafią zrobić banalnej analizy, nie potrafią odpowiedzieć na najprostsze nawet pytanie, jeśli nie mają a, b i c do zakreślenia i dostępu do gugla.
Kompletni analfabeci – podsumował pewien egzekutiw po odbyciu szeregu rozmów kwalifikacyjnych z posiadaczami stosownych dyplomów i zaświadczeń o odbytych stażach.
Życie seksualne lemingów Ziemkiewicz, Rafał A. 9788379640591:90

06.04.2015
Working with these kids taught me a lot about myself. Until then I thought I was the poster boy for the American dream. I came to the United States virtually broke, worked hard, kept focused on my goal, and made it. This really was the land of opportunity, I thought. If a kid like me could do it, anybody could. Well, that wasn’t so.
Traveling to schools, I saw that it wasn’t enough to grow up with the United States as your address. In the inner cities, kids didn’t even dare to dream. The message they got was “Don’t bother. You’ll never make it. You’re a loser.”
I thought about what I had that those kids didn’t. I grew up poor too. But I had a fire inside of me to succeed and two parents who pushed me and taught me discipline. I had a strong public school education. I had after-school sports with coaches and training partners who were role models. I had mentors who told me, “You can do it, Arnold,” and then made me believe it. They were around me twenty-four hours a day, supporting me and making me grow.
But how many inner-city kids had those tools? How many learned the discipline and determination? How many got the encouragement that would let them even glimpse their self-worth? Instead, they were told they were trapped. They could see that most of the adults around them were trapped. The schools were short of resources, the teachers were worn out and not always the best, and mentors were scarce. There were families in poverty and gangs all around. I wanted them to feel their own drive, ambition, and hope, and get up to the same starting line. So it was never hard to work for these kids or to think of the right thing to say. “We love you,” I would tell them. “We care for you. You are great. You can make it. We believe in you, but the most important thing is that you believe in yourself. All these opportunities are out there waiting for you as long as you make the right decisions and have a dream. You can be anything you want to be. A teacher, a police officer, a doctor, you can do that. Or a basketball star or an actor. Or even the president. Anything is possible, but you have to do your end of the work. And we as grownups have to do ours.”
Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:420

20.06.2015
It doesn't matter wheather we grow up in an English or a Chinese household; the brain wires itself according to the sounds of that language. The brain builds neural connections around sounds that are heard repeatedly, and it gradually pays less attention to sounds that are not as common. Over time it becomes increasingly difficult for a person to hear or speak unfamiliar languages. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:16

25.08.2015
As a child I saw the sky as a sea of stars without specific patterns, but then I learned a number of constellations, including Leo, the Twins, Cassiopeia, Orion, and the Big and Little Dippers. These are Western constellations, passed down through our culture. I enjoy looking at the night sky and seeing familiar constellations. I can quickly orient myself to the directions with glance at the sky. Unfortunately, however, now that I have learned these constellations, I am unable to not see them.

Indigenous people looked up at the stars and created their own unique constellations. I am blind to their constellations and unable to see the sky without the constellations of our culture. When I look at the sky, my focus is drawn to the symbols I know. I have defined this aspect of reality and therefore changed my experience of it. Language has a similar effect on our perceptions of reality. When we acquire language, we cease to see reality as it really is, and we see our symbols of it instead. For example, when you use the word “tree,” do you recall a photographic image of a specific tree, of do you imagine a more generalized, symbolic tree? Many people are so disconnected from nature that all trees tend to look alike. Consequently, few people ever really see a tree.

Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:43

21.09.2015
For example, the Pirah? tribe of Brazil has only three words for numbers: “one,” “two,” and “many”. Besides lacking words for higher numbers, matching tests reveal that adults have trouble conceptualizing larger numbers. Pirah? children, however, grasp number concepts very easily. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:45

21.09.2015
Studies since then have consistently revealed that an absence of social stimulus and maternal care leads to a high rate of physical and emotional retardation and mortality. We may be born with the necessary wiring to become human, but lacking sufficient social stimulus, we cannot become anything at all. We only become human by mimicking other people. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:79

21.09.2015
In this way, children subconsciously acquire the mannerisms and beliefs of family members, friends, and television characters. We don`t recall learning these things, but most of our behaviors as adults are driven by these deeply embedded programs. We assume we are self-aware, but human behavior suggests that we live like automatons reacting to circumstances according to preprogrammed scripts.

W ten sposób dzieci podświadomie przyswajają sobie maniery i przekonania członków rodziny. Nie pamiętamy jak nauczyliśmy się tego ale większość naszych dorosłych zachowań powodowana jest tymi mocno w nas osadzonymi programami. Uważamy się za myślących, jednak nasze zachowania dowodzą, że jesteśmy automatami wyzwalającymi w danych warunkach dane reakcje zgodnie z zapisanymi w nas instrukcjami.

Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:17

30.04.2016
These examples demonstrate that socialization is critical to normal development of social animals, especially people. Without proper role models, children seem unable to relate to the world in a human way. Even after intensive socialization and language therapy, the children seem unable to grasp their relationship to the world. Their neurological development is incomplete. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:81

30.04.2016
Powstały trzy źródła nauczania: nauczanie przez Państwo, nauczanie przez Duchowieństwo i nauczanie przez Nauczycieli uznanych za wolnych. Pamflety Bastiat, Frederic 9788361344940:88

09.10.2016
Matura jest unitarna gdy powiada nam: „Udział w życiu społecznym będzie zabroniony każdemu, kto nie podda się mojemu programowi”. Pamflety Bastiat, Frederic 9788361344940:97

09.10.2016
Niedługo po dojściu do władzy Hitler jasno dał do zrozumienia, że ci, którzy uparcie odmawiają przyjęcia nazistowskiej ideologii, są częścią starego porządku, ten zaś właśnie się skończył. Niezależnie od przekonań politycznych rodziców – obiecywał Führer – zrobi wszystko, by zdobyć bezgraniczne oddanie i lojalność ich synów i córek. „Niemiecka młodzież będzie należała do mnie” – przechwalał się publicznie.

By mógł się wywiązać z tych obietnic, we wszystkich niemieckich szkołach zaczęto montować skomplikowane kampanie mające na celu werbowanie uczniów do Hitlerjugend. Ministerstwo propagandy pod wodzą Goebbelsa uruchomiło cały arsenał pomocy wizualnych, takich jak mapy, przezrocza, filmy dokumentalne i fabularne, słowem – nie szczędzono wysiłków, by pokazać wśród młodzieży jak najwięcej neofitów nowej ideologii.

Neger, Neger… Opowieść o dorastaniu czarnoskórego chłopca w nazistowskich Niemczech Massaquoi, Hans-Juergen 9788364476495:132

06.01.2018
kohorty Cezara musiały się uczyć wszystkiego w praktyce Zuchwali zdobywcy Leebaert, Derek 9788389632586:95

06.01.2019
Okazuje się, że błędy i porażki są niezbędne, by pobudzić wyobraźnię i doprowadzić nasz umysł do stanu, w którym będą rodzić się najbardziej odkrywcze pomysły.

Wiążą się z tym ważne skutki nie tylko dla wynalazczości, ale także dla systemu nauczania. Obecna edukacja polega na dostarczaniu młodym ludziom zasobu wiedzy. Następnie nagradza się ich za jej prawidłowe stosowanie i karze za błędy.

Tymczasem jest to tylko jeden z aspektów naszego procesu uczenia się. W rzeczywistości przyswajamy wiedzę również wówczas, gdy się mylimy. Dopiero kiedy poniesiemy porażkę, uczymy się nowych rzeczy, przesuwamy granice i stajemy się bardziej twórczy. Nikomu nie przyjdą na myśl genialne spostrzeżenia, jeśli będzie tylko bezmyślnie powtarzał informacje, nawet najbardziej zaawansowane.

Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:337

31.07.2020
Dyson jest wielkim orędownikiem wyposażania dzieci w narzędzia potrzebne nie tylko do udzielania odpowiedzi, lecz również do zadawania pytań. „Problem ze środowiskiem edukacji jest taki, że trzeba być dobrym w zapamiętywaniu różnych rzeczy, takich jak wzory chemiczne i teorie, bo wymaga się od uczniów ich bezmyślnego powtarzania. Natomiast nie pozwala się dzieciom uczyć na drodze eksperymentów i zdobywania doświadczeń. To wielka szkoda, bo potrzebujemy jednego i drugiego”. Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:337_2

31.07.2020
I w ten właśnie sposób zawsze dokonuje się postęp. Jest wynikiem wzajemnego oddziaływania na siebie praktyki i teorii, zmian idących z góry w dół i z dołu do góry, kreatywności i dyscypliny, małego i szerszego obrazu. Kluczową sprawą – niestety, ze szkodą dla innowacyjności często pomijaną w naszej kulturze – jest to, że we wszystkich tych sytuacjach porażka okazuje się błogosławieństwem, nie przekleństwem. Stanowi bodziec wspaniale pobudzający kreatywność i mechanizm selekcji napędzający ewolucję. Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:339

31.07.2020
Jednym z problemów naszej kultury jest przedstawianie sukcesu jako czegoś, co przychodzi szybko. Niezliczone programy telewizyjne typu reality show wpajają nam przekonanie, że odniesienie sukcesu zajmuje tylko odrobinę czasu potrzebną, by zrobić wrażenie na kapryśnym jurorze lub publiczności. W jeden wieczór można się stać gwiazdą lub zdobyć cenną nagrodę. To również jeden z powodów tak ogromnej popularności tych programów.

Tyle że w realnym świecie błyskawiczne sukcesy są rzadkie.

Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:413

06.08.2020
I o to właśnie chodzi. Kultura nastawiona na rozwój nie ma nic wspólnego z naiwnie optymistycznym podejściem do życia i wmawianiem ludziom, że wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Nie jest też metaforą egalitarnej wrażliwości. Jest to nowoczesne podejście do psychologii organizacji, oparte na najbardziej podstawowej zasadzie naukowej: robimy największe postępy, gdy pozwalamy sobie na poniesienie porażki i wyciągamy z niej naukę. Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:416

06.08.2020
Niestety, skoro młodym ludziom wmawia się, że kiedy ma się prawdziwy talent, sukces przychodzi z dnia na dzień, nie mogą pojąć, po co mieliby wytrwale się starać. Jeśli zdecydują się na przykład uczyć się gry na skrzypcach i w krótkim czasie nie osiągną wirtuozerii, zakładają, że brakuje im w tej dziedzinie talentu, i rezygnują. Zatem błędne mniemanie o natychmiastowości sukcesu niszczy odporność psychiczną. Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:414

06.08.2020
Ci, którzy potrafili dotrzegać pozytywne strony porażek, zachowali się zupełnie inaczej. Poradzili sobie z sytuacją znacznie lepiej niż kiedyś. Wielu w odpowiedzi na niepowodzenie na końcowym egzaminie zaczęło osiągać jeszcze lepsze wyniki na co dzień, a po powrocie do szkoły prosiło nauczycieli o trudniejsze zadania. Zamiast unikać sytuacji, w których mogli ponieść porażkę, zaczęli je doceniać.

W rezultatach tego eksperymentu zawiera się aluzja do jednego z największych paradoksów dotyczących szkoły i życia. Mianowicie często jest tak, że osoby, które odnoszą największe sukcesy, załamują się najszybciej. Ktoś, kto cały czas zbiera nagrody i wylewne pochwały za bezbłędne występy, nie ma okazji, by nauczyć się stawiać czoła zupełnie normalnym niepowodzeniom. Badania wskazują, że szczególnie szkodzi to dziewczętom. Uczennice odbierane przez nauczycieli jako bardzo zdolne, które zbierają doskonałe oceny przez całą szkołę podstawową, zwykle najbardziej cierpią po pierwszych porażkach.

Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:421

06.08.2020

Pomyślmy więc nad odpowiedziami na następujące pytania:

  • Czy zdarza ci się źle ocenić sytuację?
  • Czy masz dostęp do informacji, które pozwalają ci określić, co robisz źle?
  • Czy musisz konfrontować swoje decyzje z obiektywnymi danymi?

Jeśli na którekolwiek z nich odpowiedziałeś przecząco, to prawie na pewno się nie uczysz.

Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:452

09.08.2020
Nie sposób wyświadczyć nam większej przysługi, niż wskazując niedociągnięcia w naszym rozumowaniu lub poczynaniach. Im większy błąd, tym większy postęp staje się możliwy dzięki jego ujawnieniu. Człowiek, który akceptuje krytykę i działa w odpowiedzi na nią, będzie ją cenił niemalże wyżej niż przyjaźń. Z kolei człowiek, który zasłania się przed nią ze strachu o pozycję, niejako upiera się nie rozwijać. Gdyby w naszym społeczeństwie nastąpiło dowolnego rodzaju szeroko zakrojone przejście w kierunku popperowskiego nastawienia do krytyki, dokonałaby się rewolucja w relacjach społecznych i międzyludzkich, a już w szczególności w praktykach stosowanych przez organizacje. Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:452_2

09.08.2020
Musimy wpoić naszym dzieciom, że porażki są częścią życia i rozwoju osobistego, a ciągłe ich unikanie prowadzi do stagnacji. Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:451

09.08.2020
Dopóki będziemy się chwalić wyłącznie za poprawność, perfekcyjność i bezbłędność, dopóty będziemy podtrzymywać przeświadczenie, że można osiągnąć sukces, nie ponosząc porażek, że można nauczyć się wspinać, ani razu nie odpadając od ściany. W świecie charakteryzującym się złożonością, świecie, którego piękno wyraża się poprzez kunsztowność i głębię zagadnień, jest to zupełnym nieporozumieniem. Musimy stawić czoła temu mylnemu nastawieniu zarówno w życiu prywatnym, jak i w naszych organizacjach. Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:451_2

09.08.2020
Sytuacji nadużycia pieniądza jest o wiele więcej niż tu opisanych. Nie jesteśmy tego świadomi, ponieważ w szkole uczy się nas o wojnach, przewrotach i rewolucjach. Czytamy o bohaterskich czynach naszych przodków i plugawych postępkach najeźdźców i agresorów. Nie mówi się jednak o głupocie i nadużywaniu pieniądza, bez względu na czas, miejsce, motywy. A jeśli już na jakiś kataklizm monetarny znajdzie się miejsce w podręczniku bądź książce, nierzadko umieszcza się go poza kontekstem ludzkich działań i sprawczości polityków. Tymczasem wydarzeń tego typu w historii było bez liku, a wszystkie potwierdzają jedno: nadmiar środka wymiany pieniężnej zawsze prowadzi do wzrostu cen, w wyniku którego oszczędności lub nabyte (z reguły papierowe) aktywa tracą wartość. I zawsze jest to powodowane ludzkimi działaniami.

[…]

Tak długo, jak będziemy karmieni fałszywymi teoriami odnośnie pochodzenia inflacji, tak długo zalewać nas będą fałszywe recepty na jej uzdrowienie.

Inwestowanie w srebro i złoto. Nie zrozumiesz inwestowania w metale jeżeli nie poznasz ich historii. Chojnacki, Łukasz 9788365837202:92

13.01.2022
Historia nie uczy nas właściwie niczego innego poza tym, na czym polega złe rządzenie.

Thomas Jefferson

_177

14.01.2022
A teraz zauważmy, że w całej masie komentarzy, ocen i interpretacji (łącznie z rozwlekłym reportażem „Newsweeka”, który zawierał statystyki na każdy wyobrażalny temat dotyczący życia studentów) nie zostało powiedziane ani jedno słowo o treści współczesnej edukacji, o naturze idei, które są wpajane przez dzisiejsze uniwersytety. Podnoszono i rozważano każdą możliwą kwestię z wyjątkiem pytania: Jakiego myślenia uczy się studentów? Tego problemu najwyraźniej nikt nie ośmielił się poruszyć. Powrót człowieka pierwotnego Rand, Ayn 9788371509360:28

12.02.2022
Mutantami powstałymi w wyniku tego oddziaływania są zniekształcone młode istoty pełne chronicznego przerażenia, krzyczące, że nic nie wiedzą i chcące rządzić wszystkim. Powrót człowieka pierwotnego Rand, Ayn 9788371509360:19

12.02.2022
Dodać należy opozycję wobec „budowania systemów”, tj. wobec integracji wiedzy, co powoduje, że materiał jednego wykładu przeczy treści innego, każdy temat unosi się w próżni i musi zostać przyswojony w oderwaniu od jakiegokolwiek kontekstu, a wszystkie pytania o to, jak te tematy połączyć, odrzuca się, wyśmiewa i wyszydza.

Dodać należy arbitralną, bezładną i przypadkową organizację programu poszczególnych przedmiotów, brak jakiejkolwiek hierarchicznej struktury przekazywanej wiedzy, brak jakiegokolwiek porządku czy ciągłości, mieszaninę wykładów dotyczących pozbawionych kontekstu błahostek i podsumowań pozbawionych myśli przewodniej, przenikającą wszystko niezrozumiałość, arogancko wyznawaną irracjonalność i w konsekwencji konieczność wkuwania na pamięć zamiast uczenia się, konieczność recytowania zamiast rozumienia, konieczność utrzymania w pamięci kakofonii niejasnego żargonu dość długo, by zdać egzamin.

Powrót człowieka pierwotnego Rand, Ayn 9788371509360:35

12.02.2022
Wszystkie klasy muszą mieć elastyczne harmonogramy. Gdyby defilady wojskowe lub obowiązki wobec Partii wymagały od uczniów opuszczenia zajęć, nie należy ich potem dręczyć żadnymi powtórkami albo nadrabianiem - nauczyciele nie powinni przywiązywać nadmiernej wagi do obecności na lekcjach.

Niepotrzebny jest sztywny system planów lekcyjnych. Na przykład lekcje historii powinny być zorganizowane tak, aby w każdej chwili można było odejść od planu i skorzystać z nowych materiałów, pojawiających się dzięki działaniom nazistów. Lekcje biologii powinny być włączone tylko do tego stopnia, aby instruktor mógł korzystnie naświetlić je z nowego rasowego punktu widzenia, zgodnie z życzeniem Partii. Przez chwilę wrogami państwa byli Rosjanie, potem zostali sojusznikami, a potem znowu wrogami. Szkoły od-zwierciadlały te zmiany starannie i szczegółowo. Program lekcji geografii musi być modyfikowany tak, aby dało się omawiać nowe części kuli ziemskiej, w miarę jak staną, się przedmiotami zainteresowania w związku z nowymi podbojami.

Jak wychować nazistę. Reportaż o fanatycznej edukacji. Ziemer, Gregor 9788324074617:36

22.05.2022
★★★

Biorąc pod uwagę tradycyjną staranność, z której słynęli niemieccy edukatorzy, wydaje się interesujące, że Rust ostrzega przed nadmiarem staranności. Zbytnie skupianie się na szczegółach, zbyt wiele grzebania się w drobiazgach sprawia, ze umysł staje się zbyt krytyczny i analityczny. Ważna jest ideologia. Nazistowscy instruktorzy muszą być wiernymi przekazicielami, a nazistowscy uczniowie zdyscyplinowanymi słuchaczami słowa Hitlera.

Była wczesna wiosna, kiedy wreszcie otrzymałem list z oficjalnym symbolem swastyki i orla. Zbladłem, bo mógł zawierać cokolwiek, od wezwania do stanięcia przed nazistowskim sądem po zadanie zapłacenia jakiegoś nowo i retroaktywnie nałożonego podatku.

Z koperty wypadła pojedyncza kartka z informacją, że ponieważ od lat jestem rezydentem w nazistowskich Niemczech i okazałem godne pochwały zainteresowanie nazistowskim systemem edukacji, zostaje mi udzielone nadzwyczajne pozwolenie na odwiedzenie nazistowskich instytucji, „o ile nie będzie to przeszkadzało w prowadzonej tam pracy”, i że jeżeli zechcę, mogę zadawać pytania.

Nadeszły dni, w których odwiedzałem wszelkiego rodzaju instytucje: nazistowskie kliniki położnicze, szpitale sterylizacyjne, izby dla noworodków, szkoły dla niedorozwiniętych, szkoły i instytucje dla chłopców i dziewcząt w każdym wieku, uniwersytety i szkoły kolonialne. Rozmawiałem z rodzicami, nauczycielami, uczniami i oficerami. Porobiłem stosy notatek, które przy pierwszej możliwej okazji szczegółowo przepisałem.

I wyciągnąłem jeden wniosek. Szkoły Hitlera diabelnie dobrze wykonują swoje zadanie. Są posłuszne Fuhrerowi. Edukują dziewczynki i chłopców gotowych na śmierć. Przygotowują ich jako ofiary dla Hitlera, który powiedział:

POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYJŚĆ DO MNIE - BO SĄ MOJE AŻ DO ŚMIERCI!

Jak wychować nazistę. Reportaż o fanatycznej edukacji. Ziemer, Gregor 9788324074617:42

22.05.2022