Wygenerowano:
30.05.2022
18:03:31

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

bariera obiektywnej obserwacji

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Naturalna niemożność dokonania obserwacji w pełni zgodnej z rzeczywistością.
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Dziesięć postaci wybiórczości:
  1. propaganda polityczna,
  2. osobiste uprzedzenia,
  3. partykularyzm przyjmowanej perspektywy,
  4. stereotypy,
  5. statystyki,
  6. interesy określonych grup,
  7. procedury stosowane przez zawodowych historyków,
  8. historia zwycięzców,
  9. historia pokonanych,
  10. wybiórczość dyktowana względami moralnymi
Europa walczy Davies, Norman 9788324010103:31

15.01.2012
Ludzie przejawiają bardzo wyraźną skłonność, by widzieć to, co chcą widzieć. Możemy wręcz mówić o trudnościach w percepcji obiektów budzących złe skojarzenia i silnej skłonności do spostrzegania zdarzeń czy obiektów o pozytywnej konotacji. W badaniach eksperymentalnych udało się wykazać na przykład, że słowa wywołujące niepokój (czy to na skutek manipulacji eksperymentalnej, czy też wcześniejszych doświadczeń osoby badanej) są rozpoznawane wolniej i później. Bóg urojony Dawkins, Richard 9788385458289:259

26.01.2013
Drugim powodem jest to, że nawet w tych krótkich okresach czasu przyjmowany punkt widzenia podlega naszej próżności, zamiast obiektywności. Jeśli rozpatrujemy historię naszego kraju, długo rozpisujemy się o okresach, w których nasi przodkowie zaznawali pomyślności i sukcesów, ale pokrótce przechodzimy nad ich niedociągnięciami i porażkami. Nasi antenaci przedstawiani są, jako patriotyczni herosi, zaś ich wrogowie, jako zachłanni imperialiści lub zdradzieccy rebelianci. Jednym słowem nasza oficjalna historia to propaganda, a nie wszechstronne zgłąbienie tematu. THE FATE OF EMPIRES and SEARCH FOR SURVIVAL Glubb, John 0851581277080:1

25.02.2014
Kiedy czytamy o historii naszych przodków, ich czyny opisane są jako chwalebne, zaś czyny obcych jako niegodziwe, tyrańskie lub tchórzowskie. Zatem nasza historia (intencjonalnie) nie bazuje na faktach. Jesteśmy emocjonalnie niechętni, by zaakceptować, iż nasi protoplaści mogli być niegodziwi lub postępować tchórzowsko.

Równocześnie istnieją "polityczne" szkoły historii, ukazujące karykaturalnie czyny minionych przywódców, w celu wspierania nowoczesnych ruchów politycznych. We wszystkich tych przypadkach historia nie ma na celu ustalenia prawdy, tylko stanowi element propagandy, oddany wspieraniu uwspółczesnej klasy rządzącej lub ukontentowaniu narodowej próżności.

THE FATE OF EMPIRES and SEARCH FOR SURVIVAL Glubb, John 0851581277080:6

25.02.2014
We began this quest by acknowledging that our senses and survival needs provide us with perception of reality that is both limited and distorted, and could be entirely illusory anyway. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:6

11.07.2015
But language shapes our perceptions. We label the world with the symbolic map of reality, blind to the errors in our mapmaking. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:48

21.09.2015
Na kongresie psychologów w Goettingen w czasie jednego z zebrań na salę wbiegł nagle jakiś człowiek, goniony przez drugiego, uzbrojonego w pistolet. W ciągu 20 sekund na Sali rozegrała się krótka walka, padł strzał i obaj ludzie wybiegli z sali. Natychmiast potem przewodniczący poprosił obecnych o opisanie tego, co widzieli. Obserwatorzy nie wiedzieli, że całe zajście zostało uprzednio przygotowane, wystudiowane i sfotografowane. Na 40 przedstawionych sprawozdań tylko jedno zawierało mniej niż 20% błędów dotyczących faktów zasadniczych, w 14 sprawozdaniach ilość błędów wahała się od 20 do 40%, a 25 sprawozdań zawierało ponad 40% błędów. Zjawiskiem specjalnie godnym uwagi było to, że w przeszło połowie sprawozdań 10% szczegółów albo i więcej było oczywistym wymysłem. Tak zły wynik otrzymano pomimo korzystnych warunków, gdyż cały incydent był krótkotrwały i mocno zwracający na siebie uwagę, a szczegóły zostały natychmiast zapisane przez ludzi nawykłych do obserwacji naukowych i nie zainteresowanych osobiście zdarzeniem. Doświadczenia tego typu często są przeprowadzane przez psychologów i niemal zawsze dają podobny wynik.

At a congress on psychology at Gottingen, during one of the meetings, a man suddenly rushed into the room chased by another with a revolver. After a scuffle in the middle of the room a shot was fired and both men rushed out again about twenty seconds after having entered. Immediately the chairman asked those present to write down an account of what they had seen. Although the observers did not know it at the time, the incident had been previously arranged, rehearsed and photographed. Of the forty reports presented, only one had less than 20 per cent mistakes about the principal facts, 14 had from 20 to 40 per cent mistakes, and 25 had more than 40 per cent mistakes. The most noteworthy feature was that in over half the accounts, 10 per cent or more of the details were pure inventions. This poor record was obtained in spite of favourable circumstances, for the whole incident was short and sufficiently striking to arrest attention, the details were immediately written down by people accustomed to scientific observation and no one was himself involved. Experiments of this nature are commonly conducted by psychologists and nearly always produce results of a similar type.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:115_2

18.05.2016
Innym przykładem wskazującym, że narządy zmysłów mogą fałszywie informować, jest następujące doświadczenie: najpierw jedna rękę wkładamy do wody gorącej, a drugą do zimnej, apotem obie jednocześnie zanurzamy w wodzie letniej.

Another illustration of false information arising from the sense organs is provided by placing one hand in hot water and one in cold for a few moments and then plunging them both into tepid water.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:116_2

22.05.2016


Odnośnik Opis
Definicja "Bariery obiektywnej obserwacji" Definicja bariery obiektywnej obserwacji w słowniku fizyki życia.