Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:51

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna.

( Russo, Lucio )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
7 Oto śledząc konsekwentnie rozwinięte przez Papposa objaśnienie sześciokątnego kształtu komórek plastra (autor ten, poprawnie interpretując owe teksty, nadmienia, że pszczoły rozwiązują tu problem optymalizacji, gdyż spośród wielokątów regularnych, jakimi można zabudować płaszczyznę, sześciokąt ma największy stosunek powierzchni do obwodu, a więc umożliwia użycie najmniejszej ilości wosku w stosunku do objętości miodu) i porównując je z tekstem Pliniusza widzimy, jak zastępuje on pierwotną, złożona argumentację naukową poniższym wyjaśnieniem, z pewnością prostszym, lecz nadzwyczaj fantazyjnym: Każda komórka jest sześcioboczna, bo każdy bok jest dziełem jednej łapki pszczoły”. optymalizacja

optymalizacja czerpania z zasobów

czynnik wiktoria

nośność7 Otóż wraz z podbojem rzymskim uległ zerwaniu związek między nauką i polityką, tzn. klęskę poniósł zamysł pierwszych władców hellenistycznych, by użyć nauki jako instrumentu władzy; o wiele skuteczniejsze w tym względzie okazały się organizacja militarna i prawo. walka

grupa

czynnik wiktoria31 Każda teoria nosząca trzy wymienione niżej cechy będzie uznawana za naukową:
  1. Twierdzenia teorii nie dotyczą obiektów konkretnych, lecz specyficznych obiektów teoretycznych.
    Na przykład geometria euklidesowa może konstruować twierdzenia o kątach czy odcinkach, termodynamika zaś – o temperaturze czy entropii jakiegoś układu; jednak w naturze nie istnieją kąty, odcinki, temperatury ani entropia.

  2. Teoria ma strukturę ściśle dedukcyjną,
    tzn. jest złożona z niewielu oznajmień podstawowych (zwanych aksjomatami, postulatami bądź zasadami) o własnych charakterystycznych przedmiotach i z metody – jednolitej i powszechnie przyjętej, pozwalającej wyprowadzać z niej nieograniczoną liczbę wniosków. Innymi słowy, teoria dostarcza ogólnych metod rozwiązywania nieograniczonej liczby problemów. Problemy te, formułowane w obrębie struktury danej teorii, są w rzeczywistości „ćwiczeniami”, w tej mierze, w jakiej miedzy specjalistami panuje powszechna zgoda co do metod, których można użyć do ich rozwiązywania i do sprawdzenia poprawności rozwiązań. Metodami podstawowymi są dowodzenie i rachunek. W tym więc sensie zagwarantowana jest „prawda” twierdzeń naukowych.

  3. Zastosowania do świata rzeczywistego oparte są na regułach odpowiedniości między przedmiotami [enti] teorii a obiektami konkretnymi.
    W odróżnieniu od twierdzeń zawartych w obrębie teorii, reguły odpowiedniości nie mają żadnej absolutnej gwarancji. Fundamentalną metodą sprawdzania prawomocności reguł odpowiedniości, tj. stosowalności teorii, jest eksperyment. Wszelako zakres prawomocności reguł odpowiedniości jest każdorazowo ograniczony.
nauka