Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:32

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Bóg Dawkinsa. Geny, memy i sens życia.

( McGrath, Alister )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
14 Dawkins wykazuje erudycję i wyrafinowanie, pisząc o zagadnieniach biologii ewolucyjnej, swobodnie porusza się wśród zawiłości swojej dziedziny i bogatej literatury przedmiotu. Gdy jednak zaczyna mówić o Bogu, wkraczamy jakby w inny świat. Jest to świat dyletanckiej dyskusji, w której wypowiada się skarajne, kipiące emocjami sądy, okraszone kilkoma oczywistymi uproszczeniami i nierzadkimi (przypadkowymi jak mogę się domyslać) błędami w interpretacji, które prowadzą do sformułowania pozornie słusznych tez. Dawkins43 Tymczasem najnowsze prace dotyczące sekwencji genomów prostych organizmów, jak bakterie czy archeowce, wskazują na powtarzający się transfer genów, a nawet skupisk, z organizmu do organizmu. wcześniej zakładano na ogół, że ewolucja gatunku odbywa się głównie w kierunku pionowym na drodze dziedziczenia po rodzicu lub rodzicach. Porównanie sekwencji genów drobnoustrojów świadczy natomiast o stosunkowo częstym dziedziczeniu poziomym. Coraz liczniejsze dowody lateralnego przekazywania genów pomiedzy organizmami na niższym poziomie rozwoju wskazują, że model rozgałęzionego "drzewa życia" może wymagać rewizji ze względu na przecinanie się zbiorów w pobliżu podstawy. gerpedelucja

ewolucja biologiczna83 Badania psychologii poznawczej wielokrotnie potwierdziły, że ludzie "mają skłonność do odnajdywania i przypominania sobie faktów, które służą podtrzymywaniu ich poglądów oraz do interpretowania ich na swój sposób". Interpretacja danych jest więc w znacznej mierze kształtowana przez poglądy badacza. Ukryte przekonania są czasem tak głęboko zakorzenione, że wywierają wpływ na przetwarzanie informacji i formułowanie sądów. obiektywna obserwacjaWykorzystane w rozdziale 3 FZ