Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:32

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Bionomics

( Rothschild, Michael )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
12

W rzeczywistości podobieństwa między informacją genetyczną i technologiczną sugerują, że życie biologiczne i ekonomiczne są w rzeczywistości równoległymi wersjami tego samego podstawowego procesu ewolucyjnego.


In fact, the similiarities between genetic and technological information suggest that biologic and economic life are actually parallel versions of the same basic evolutionary process.

gerpedelucja

ewolucja biologiczna

Fizyka Życia53

Jak napisał Lester Thurow, znany amerykański ekonomista i dziekan Sloan School of Management na MIT: „Jeśli Newton i jemu współcześni zachowywaliby się tak, jak dzisiejsi ekonomiści i mieli dostęp do nowoczesnego komputera, to prawdopodobnie prawo powszechnego ciążenia nie zostałoby jeszcze odkryte”.


As Lester Thurow, a well-known American economist and dean of MIT’s Sloan School of Management, has written: “If Newton and his contemporaries had behaved as economics profession is now behaving and had access to the modern computer, it is likely that the law of gravity would never have been discovered”.
naukowcy

ekonomiści

! - dobry cytat110

Radziecka opieka zdrowotna jest bezpłatna, ale śmiertelność niemowląt jest 2,5 razy wyższa niż w Stanach Zjednoczonych i ZSRR zajmuje pod tym względem 50 miejsce na świecie, tuż za Barbadosem.
[tekst z roku 1990]


Soviet health care is free, but infant mortality is 2.5 times higher than in the United States and ranks fiftieth in the world, just behind Barbados.
[written in 1990]
socjalizm

kapitalizm/socjalizm245

Jedno z nich powinno zaskoczyć każdego, kto jest zaznajomiony ze współczesną rzeczywistością gospodarczą, ale jeśli chodzi o proponowanie rozwiązań amerykańskiego dylematu ubóstwa, ani lewica, ani prawica nie przywiązują dużej wagi do tych faktów. Zaślepione wiarą w dziewiętnastowieczne dogmaty ekonomiczne, obie strony trzymają się przekonań, które po prostu nie mają sensu w szybko rozwijającej się ekonomii techniczno-kulturalnej. Te wszystkie ich wyrafinowane argumenty za redystrybucją dochodów wynikają z jednego: mentalności o sumie zerowej. [Czyli de facto z nieznajomosci podstaw ekonomii - przyp. JF]


One of this should surprise anyone acquainted with modern economic reality, but when it comes to proposing solutions for America's poverty dilemma, neither the Left nor the Right pays much attention to these facts. Blinded by their faith in nineteenth-century econimic dogma, both sides cling to beliefs that simply make no sense in a rapidly evolving technicultural economy. Scratch the surface of any sophisticated argument for income redistribution and one finds a zero-sum mentality.
ekonomiściDo recenzji
248

★★★

Ponieważ rola kapitału ludzkiego w konkurencji gospodarczej jest pomijana przez klasyczną teorię ekonomii, to ani lewica, ani prawica nie rozumieją fundamentalnych sił, które niszczą standardy życia pracujących Amerykanów, a nadzieje biednych Amerykanów obracają wniwecz. Zarówno lewica, jak i prawica nadal pomijają fakt, że dochód jest skutkiem, a nie przyczyną, i że jedynym zrównoważonym sposobem na zwiększenie zarobków pracownika jest zwiększenie jego produktywności. Zamiast podkreślać lepszą edukację i szkolenia zawodowe, zbyt wielu polityków obwinia rasizm lub szuka ekonomicznego zbawienia w protekcjonizmie i redystrybucji.


Because the role of human capital in economic competition is ignored by conventional economis theory, neither the Left nor the Right comprehends the fundamanetal forces eroding the living standards of working Americans and crushing the hopes of poor Americans. Both Left and Right continue to overlook the fact that income is an effect, not a cause, and that the only sustainable way of raising a worker's earnings is by increasing his or her productivity. Instead of stressing better education and job training, too many politicians blamr racism or seek economic salvation in protectionism and redistribution.

ekonomiści

politycy

! - dobry cytatdo recenzji