Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:36

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

God's battalions. The case for the crusades.

( Stark, Rodney )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
60 Następnie Emicho poprowadził swoje siły do Worms. Tutaj również biskup zabrał miejscowych Żydów do swojego pałacu w celu ochrony. Ale i tym razem nie przeszkodziło to Emicho'owi: jego siły zburzyły bramy biskupie i zabiły około pięciuset Żydów. Schemat został powtórzony w następnym tygodniu w Moguncji. Tutaj także biskup próbował chronić Żydów, ale został zaatakowany i zmuszony do ucieczki, by ratować życie. To samo znowu w Kolonii i znowu w Metz. Jak podsumował wybitny historyk antysemityzmu Léon Poliakov (1910–1997): „Należy zauważyć, że prawie wszędzie… biskupi usiłowali, nawet z narażeniem własnego życia, chronić Żydów”.
Then Emicho led his forces to Worms. Here, too, the bishop took the local Jews into his palace for protection. But this time Emicho would have none of that: his forces broke down the bishop’s gates and kil ed about five hundred Jews. The pattern was repeated the next week in Mainz. Here, too, the bishop attempted to shield the Jews but was attacked and forced to flee for his life. The same again in Cologne, and again in Metz. As the distinguished historian of anti-Semitism Léon Poliakov (1910–1997) summed up: “It is important to note that almost everywhere… bishops attempted, sometimes even at the peril of their own lives, to protect the Jews.”

 

religia

Żydzi